از اینجا عضو شوید
وارد شوید ثبت نام کنید

قاموس النور ۲ - فرهنگ جامع زبان عربی

وضعیت موجود
قیمت اصلی 30000 تومان
قیمت 22500 تومان
رتبه ی این کالا: 0.0

متن کامل ۳۹ عنوان کتاب لغت در ۲۰۰ جلد به زبان عربی و فارسی در زمینه: معجم موضوعی، معجم لفظی، معجم قرآنی، معجم روایی، معجم فلسفی، معجم فقهی، معجم طبی، معجم جغرافیا و ...

 

 

اگر برای خرید تمایل به عضویت در سایت ندارید،

فقط کافی است نام محصول را به سامانه ۳۰۰۰۷۶۵۰۰۰۱۰۸۲ بفرستید

همکاران ما با شما تماس خواهند گرفت

تعداد
{{ quantity}}

درباره این کالا بیشتر بدانید

متن کامل 40 عنوان کتاب لغت به زبان عربی و فارسی در 216 جلد در زمینه معاجم موضوعی، لفظی، قرآنی، روایی، فلسفی، فقهی، طبی، جغرافیا و کتاب‌شناسی معجم

امکان پژوهش در لغات برنامه از طریق ریشه یا مشتق کلمات با قابلیت محدود کردن موضوع به آیه، حدیث، شعر، مترادف، مثل، مجاز و معرب

دسترسی به آیات موجود در کتب برنامه به همراه امکان جستجو

ساده سازی محیط جستجو (ارائه جستجوی همزمان ترکیبی، الگو و ریشه)

ذخیره دامنه های تعریف شده از سوی کاربر در محیط: نمایش، جستجو و آیات در کتب

 

کتابهای موجود در  نرم افزار قاموس النور ۲

ردیف

نام کتاب

مولف

موضوع

زبان

جلد

قرن

1

کتاب العین

فراهیدی، خلیل بن احمد

معجم لفظى

عربى

9

2

2

کتاب الجیم

شیبانى، اسحاق بن مرار

معجم لفظى

عربى

3

3

3

الغریب المصنف

ابو عبید هروی ، قاسم بن سلام

غرایب لغت

عربى

2

3

4

جمهره اللغه

ابن درید، محمد بن حسن

معجم لفظى

عربى

3

4

5

تهذیب اللغه

ازهری، محمد بن احمد

معجم لفظى

عربى

15

4

6

المحیط فى اللغه

صاحب بن عباد، اسماعیل بن عباد

معجم لفظى

عربى

11

4

7

الصحاح: تاج اللغه و صحاح العربیه

جوهری، اسماعیل بن حماد

معجم لفظى

عربى

6

4

8

الفروق فى اللغه

عسکری، حسن بن عبدالله

معجم موضوعى

عربى

1

4

9

معجم مقاییس اللغه

ابن فارس، احمد بن فارس

معجم لفظى

عربى

6

4

10

مفردات ألفاظ القرآن

راغب اصفهانى، حسین بن محمد

معجم قرآنى

عربى

1

5

11

ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن (راغب اصفهانى)

راغب اصفهانى، حسین بن محمد

معجم قرآنى

فارسى

4

5

12

فقه اللغه

ثعالبى، عبدالملک بن محمد

معجم موضوعى

عربى

1

5

13

المحکم و المحیط الأعظم

ابن سیده، على بن اسماعیل

معجم لفظى

عربى

11

5

14

المخصص

ابن سیده، على بن اسماعیل

معجم موضوعى

عربى

17

5

15

کتاب الماء

ازدی، عبدالله بن محمد

معجم طبى

عربى

3

5

16

أساس البلاغه

زمخشری، محمود بن عمر

مجازات

عربى

1

6

17

الفائق فى غریب الحدیث

زمخشری، محمود بن عمر

معجم روایى

عربى

4

6

18

مقدمه الأدب

زمخشری، محمود بن عمر

معجم موضوعى

فارسى

1

6

19

شمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم

حمیری، نشوان بن سعید

معجم لفظى

عربى

12

6

20

المغرب فى ترتیب المعرب

مطرزی، ناصر بن عبدالسید

معجم فقهى

عربى

2

7

21

النهایه فى غریب الحدیث و الأثر

ابن اثیر جزری، مبارک بن محمد

معجم روایى

عربى

5

7

22

معجم البلدان

یاقوت حموی، یاقوت بن عبدالله

معجم جغرافیا

عربى

7

7

23

لسان العرب

ابن منظور، محمد بن مکرم

معجم لفظى

عربى

15

8

24

المصباح المنیر فى غریب الشرح الکبیر للرافعى

فیومى، احمد بن محمد

معجم لفظى- غرایب لغت

عربى

2

8

25

القاموس المحیط

فیروز آبادی، محمد بن یعقوب

معجم لفظى

عربى

4

9

26

بحر الجواهر (معجم الطب الطبیعى)

هروی، محمد بن یوسف

معجم طبى

عربى

1

10

27

شفاء الغلیل فیما فى کلام العرب من الدخیل

خفاجى، احمد بن محمد

معجم لفظى- لغات دخیل

عربى

1

11

28

مجمع البحرین

طریحى، فخر الدین بن محمد

معجم روایى

عربى

6

11

29

الطراز الأول والکناز لما علیه من لغه العرب المعول

مدنى، على خان بن احمد

معجم لفظى - انتقادی

عربى

8

12

30

کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم

تهانوی، محمدعلى بن على

معجم فلسفى

عربى

2

12

31

تاج العروس من جواهر القاموس

مرتضى زبیدی، محمد بن محمد

معجم لفظى

عربى

20

13

32

الإفصاح فى فقه اللغه

موسى، حسین یوسف

معجم موضوعى

عربى

2

14

33

التحقیق فى کلمات القرآن الکریم

مصطفوی، حسن

معجم قرآنى

عربى

14

15

34

فرهنگ ابجدی

بستانى، فواد افرام

معجم لفظى

فارسى

1

15

35

القاموس الفقهى لغه و اصطلاحا

ابوجیب، سعدی

معجم فقهى

عربى

1

15

36

قاموس قرآن

قرشى، على‏اکبر

معجم قرآنى

فارسى

7

15

37

لسان اللسان : تهذیب لسان العرب

مهنا، عبد الله على

معجم لفظى

عربى

2

15

38

معجم الأفعال المتداوله و مواطن استعمالها

حیدری، محمد

معجم لفظى

عربى

1

15

39

معجم المعاجم

اقبال، احمد شرقاوی

کتاب شناسى معاجم

عربى

1

15

40

المکنز العربى المعاصر

اسماعیل صینى، محمود

مترادفات

عربى

1

15

پروانه نشر نرم افزار: